Gå til hovedindhold

Søgeresultater

Viser 1 - 10 af 11 resultater på søgningen

 1. Metan

 2. Kuldioxid-ækvivalent

  … Omregningsfaktoren der viser effekten af en drivhusgas på den globale opvarmning angivet som den tilsvarende mængde kuldioxid . Kuldioxid-ækvivalenten er tæt forbundet med drivhuspotentialet . Faktisk er kuldioxid-ækvivalenten en størrelse, som for en bestemt sammensætning og mængde af drivhusgas angiver mængden af CO 2 , der ville have samme drivhuspotentiale over et givet tidsrum (normalt 100 år). Det betyder, at kuldioxid-ækvivalenten er et …
 3. Biomasse

  … Planter som gror hurtigt og er nemme at forarbejde foretrækkes. Brugen af biomasse i energiproduktion har gennem en periode været stigende. Biomasse er ofte en alternativ til fossilt brændstof. Biomasse er vedvarende energi og ofte også kulstof-neutralt . Fossilt brændstof er ingen af delene.. Biomasse er en del af kulstof-kredsløbet . Under væksten fjerner biomasse CO 2 fra atmosfæren gennem fotosyntese . Når biomassen bruges som brændstof, så frigiver biomassen den samme mængde CO 2 tilbage i atmosfæren. Derfor opfattes biomassen som kulstof-neutral. Planterne som bruges til brændstof eller i energiproduktion kan fortsat erstattes med nye som plantes med samme formål. Biomasse er derfor en vedvarende energikilde. Når biomasse bliver brugt og uden at der planets nye afgrøder så bidrager …
 4. Fossilt brændstof

  … naturgas eller kul, der er dannet fra resterne af døde planter og dyr over millioner af år. Fossile brændstoffer befinder sig under jordoverfladen. De består hovedsageligt af kulbrinter, altså kulstof og brint. Når de afbrændes, dannes der vand og kuldioxid . Brugen af fossile brændstoffer steg dramatisk op gennem det 20. århundrede, og verden er nu helt afhængig af energien fra fossile brændstoffer. I dag udgør de således mere end 80 procent af verdens energiforbrug. Fossile brændstoffer … findes også store reservoirer af naturgas helt uden olie. Det er trykket, temperaturen og tiden, der afgør om, der dannes olie eller metan. Metan afgives også i forbindelse med visse bakteriers respiration . Afbrændingen af naturgas frigiver mindre kuldioxid (CO 2 ) per energienhed. Dannelsen af kul, råolie og naturgas repræsenterer på sin vis blot forskellige stadier i omdannelsen af organisk stof til kulbrinter. Dannelsen af de fossile brændstoffer er en langsom proces (millioner af år), som til trods for at den foregår naturligt ikke udgør en vedvarende energikilde . Når alle de tilgængelige reservoirer er udtømt, vil de ikke blev gendannet. Afbrændingen af fossilt brændstof har øget koncentrationen af kuldioxid, en drivhusgas , i atmosfæren og har højest sandsynlig forårsaget den seneste globale opvarmning . … Fossilt brændstof …
 5. Klimaændring

  … . Der er sket en betragtelig stigning i udledningen af drivhusgasser siden den industrielle revolution . Stigningen skyldes menneskelige aktiviteter. Det meste af stigningen er en konsekvens af mere CO 2 i atmosfæren som følge af brugen af fossilt brændstof . Mængden af metan i atmosfæren er også steget meget siden industrialiseringen. I dag stammer over halvdelen af al metan-udledning fra menneskelige aktiviteter. En væsentlig del af klimaændringerne skyldes processer som både forekommer …
 6. Tærskelværdi

 7. Drivhusgas

  … absorberer noget af denne langbølgede stråling og mindsker dermed varmetabet fra Jorden. Jordens atmosfære indholder adskillige drivhusgasser. De mest almindelige er vanddamp (bidrager med omkring to tredjedele af den naturlige drivhuseffekt), kuldioxid, metan og ozon . De er alle en naturlig del af atmosfæren, men nogle af dem tilføres også ved menneskelig aktivitet. Derudover er der andre menneskeskabte kemikalier, der ligeledes virker som drivhusgasser såsom CFC-gasser (forkortelse for … har de stor betydning for Jordens klima. Uden drivhuseffekten ville Jorden være omkring 33 grader koldere, hvilket de fleste nulevende organismer på planeten ikke ville kunne overleve. Vanddamp bidrager mest til den naturlige drivhuseffekt, mens kuldioxid er den vigtigste antropogeniske, menneskeskabte, drivhusgas. Mennesket øger atmosfæren indhold af kuldioxid, CO 2 , ved afbrænding af fossile brændstoffer (olie, kul og naturgas), afskovning og andre aktiviteter. Ved at analysere iskerner kan klimatologer sammenligne nutidens koncentrationen af drivhusgasser i atmosfære med sammensætningen af …
 8. Kulstofkredsløb

  … af kulstof. Det kan være i atmosfæren . Det kan være en del af de landlevende dyr og planter eller deres biprodukter. Det kan være i havet, inklusiv i de planter og dyr som lever der. Endelig kan det også være i sedimenter, inklusiv i form af fossilt brændstof . De levende organismer i havet og på land kaldes sommetider for biosfæren . De forskellige reservoirer af kulstof er forbundet af forskellige udvekslingsveje. Dette kalds for kulstofkredsløbet. Kulstof flytter sig med tiden fra et reservoir … af kulstof som fjernes fra atmosfæren svarer til mængden der frigives tilbage til den, er der balance i systemet. Denne balance er blevet forrykket af menneskets aktivitet, særligt i perioden efter den industrielle revolution . Når mennesket udgaver fossilt brændstof fra sedimenterne og brænder det af i transportmidler eller som opvarmning, udledes der store mængder ekstra kulstof til atmosfæren. Det er dette ekstra bidrag, som giver de menneskeskabte klimaændringer og en forstærket drivhuseffekt. …
 9. Landbrug

  … Det er fordi, at klimaforandringer medfører et ændret vejrlig. Når temperaturerne bliver meget høje og regnmængden svinder ind til nærmest ingenting, hjælper den ekstra CO 2 i atmosfæren ikke. Landbruget indvirker også på klimaet . Der er udledning af kuldioxid fra de maskiner, man bruger i landbruget, og kvæg udleder store mængder metan , der også er en kraftig drivhusgas . Landbrug fylder også meget, og når for eksempel skov fældes for at gøre plads til dyrkning af jorden, ændres albedoen og …
 10. Permafrost