Søgeresultater

Viser 1 - 10 af 11 resultater på søgningen

 1. Metan

  … Metan er en drivhusgas som skabes både naturligt og af mennesker. Den kemiske formel er: CH 4 Analyser af iskerner har vist, at koncentrationen af metan i atmosfæren i dag er mere end dobbelt så høj som før den industrielle revolution . Denne forøgelse er sandsynligvis menneskeskabt . Drivhuspotentialet for metan er betydeligt højere end for CO 2 , men metan er dog ikke tilstede i samme størrelsesorden i atmosfæren. Kilder til metan Vådområder er den største naturlige …
 2. Kuldioxid-ækvivalent

  … er et tidsafhængigt mål for strålingspåvirkning . Den måler således den effekt udledningen af en bestemt gas vil have i løbet af 100 år sammenlignet med effekten af en tilsvarende mængde CO 2 vil have i samme periode. For eksempel betyder det for metan , at der tages højde for dens højere drivhuspotentiale. Samtidig tages der i kuldioxid-ækvivalenten højde for, at metan over tid nedbrydes til CO 2 , som også er en drivhusgas. Kuldioxid-ækvivalenten for en gas findes ved at gange dens masse og drivhuspotentiale. For eksempel er drivhuspotentialet for metan over 100 år på 34. Det betyder, at kuldioxid-ækvivalenten for udledningen af en million tons metan er udledningen af 34 tons kuldioxid. Kuldioxid-ækvivalenten er derfor en praktisk måde at sammenligne forskellige former for emission , når man …
 3. Biomasse

  … når træer fældes for at bruge træet som biomasse og der ikke planets ny skov for at erstatte den gamle. Biomasse er særligt effektiv mod global opvarmning når den bruges i kraftværker til produktion af elektricitet. Det er fordi den relative mængde metan i forhold til CO 2 i udledninger fra kraftværker er lavere end når biomasse rådner i naturen. Metan er en kraftigere drivhusgas end CO 2 - så jo lavere andel af metan, jo bedre. … Biomasse …
 4. Fossilt brændstof

  … eksempel træer), og det tager ikke lige så lang tid som ved dannelsen af olie. Planterne voksede i sumpområder og i kystområder, hvor de blev begravet under mange lag sediment. Dannelsen af kul sker over flere stadier. Naturgas består hovedsageligt af metan , men indeholder også andre kulbrinter. Naturgas dannes ved en proces svarende til den, hvorved råolie dannes. Udgangspunktet er således også døde mikroorganismer, for eksempel plankton, der begraves under lag af sediment. Olie og naturgas findes da også ofte i de samme reservoirer, men der findes også store reservoirer af naturgas helt uden olie. Det er trykket, temperaturen og tiden, der afgør om, der dannes olie eller metan. Metan afgives også i forbindelse med visse bakteriers respiration . Afbrændingen af naturgas frigiver mindre kuldioxid (CO 2 ) per energienhed. Dannelsen af kul, råolie og naturgas repræsenterer på sin vis blot forskellige stadier i omdannelsen af …
 5. Klimaændring

  … I dag stammer over halvdelen af al metan-udledning fra menneskelige aktiviteter. En væsentlig del af klimaændringerne skyldes processer som både forekommer naturligt og som mennesker bidrager væsentligt til: Aerosoler , glaciation og albedo . Mange gange accelererer mennesker de naturlige processer. Forudsigelser om klimaændringer langt ud i fremtiden laves ved hjælp af klimamodeller . Supercomputere arbejder med gigantiske mængder af data fra fortiden og nutiden i modellen for at …
 6. Tærskelværdi

  … stiger nok til at smelte permafrosten, kan nedbrydningen af organisk materiale i disse tørvemoser frigive betydelige mængder metan . Dette er en kraftig drivhusgas, som ville bidrage betydeligt til en temperaturstigning. 2) Et fald i Jordens albedo efterhånden som den arktiske is smelter. Is reflekterer mere sollys end åbent vand. Afsmeltningen ville således forstærke drivhuseffekten , og få endnu mere is til at smelte. På et tidspunkt ville afsmeltningen nå et punkt, hvor al isen ender …
 7. Kulstofkredsløb

  … kender det i dag, ikke være muligt. Når mængden af kulstof som fjernes fra atmosfæren svarer til mængden der frigives tilbage til den, er der balance i systemet. Denne balance er blevet forrykket af menneskets aktivitet, særligt i perioden efter den industrielle revolution . Når mennesket udgaver fossilt brændstof fra sedimenterne og brænder det af i transportmidler eller som opvarmning, udledes der store mængder ekstra kulstof til atmosfæren. Det er dette ekstra bidrag, som giver de menneskeskabte …
 8. Drivhusgas

  … nutidens koncentrationen af drivhusgasser i atmosfære med sammensætningen af atmosfæren og klimaet for flere hundrede tusinde år siden. Resultaterne viser, at koncentrationen af drivhusgasser i atmosfæren er øget markant siden starten af den industrielle revolution (1750-), som følge af menneskelige aktiviteter. Ifølge FN's klimapanel er det overvejende sandsynligt, at denne øgning har forårsaget stigningen i den gennemsnits-temperatur, det vil sige den globale opvarmning . … Drivhusgas …
 9. Landbrug

  … bliver meget høje og regnmængden svinder ind til nærmest ingenting, hjælper den ekstra CO 2 i atmosfæren ikke. Landbruget indvirker også på klimaet . Der er udledning af kuldioxid fra de maskiner, man bruger i landbruget, og kvæg udleder store mængder metan , der også er en kraftig drivhusgas . Landbrug fylder også meget, og når for eksempel skov fældes for at gøre plads til dyrkning af jorden, ændres albedoen og mindre sollys sendes tilbage ud i rummet, hvilket resulterer i stigende temperaturer. …
 10. Permafrost

  … permafrostlag kan variere meget. I det nordlige Sibirien er laget op til 1500 m tykt. Stigende temperatur kan potentielt sætte gang i en positiv feedback -mekanisme, efterhånden som permafrosten tør. Frygten er at optøningen vil frigøre store mængder metan , som er en drivhusgas . Et andet problemer er, at i beboede permafrostområder afhænger stabiliteten af bygninger, veje og andre bygningsværker af den hårde frosne jord. … Permafrost …