Søgeresultater

Viser 1 - 8 af 8 resultater på søgningen

 1. Klimaet og skoven

  … De forskellige træarter har gennem millioner af år tilpasset sig hver deres specielle voksesteder og økologi. Især klimaforhold som temperatur , nedbør og vind har betydning for træers overlevelse og vækst . Hvordan påvirkes træer og skove af klimaændringer i Danmark? Klimaændringerne med højere middeltemperatur kan medføre længerevarende tørke, ekstreme temperaturer, usædvanligt milde vintre og ekstreme storme der truer træer og skove. Desuden øger en højere middeltemperatur risikoen for epidemier af udenlandske skadedyr der ikke har naturlige fjender i Danmark. Træer har generelt høj tilpasningsevne Træer har grundlæggende en stor tilpasningsevne til klimaændringer . Det er … over hundreder af år. Der er dog forskel på træarterne. Nogle har en relativt begrænset tilpasningsevne, mens andre har stor genetisk variation og tilpasningsevne. Danske løvtræarter kan have fordel af temperaturstigninger De fleste af danske skov træarter (fx bøg, eg, ask, ær, avnbøg og lind) befinder sig tæt på deres nordlige udbredelsesgrænse som især skyldes kulde. Disse træarter vil umiddelbart sagtens kunne tåle temperaturstigninger mellem 2 og 4 grader. Nogle arter kan endda få …
 2. Afskovning

  … til atmosfæren. Desuden betyder færre træer og mindre plantevækst, at der fjernes mindre kulstof fra atmosfæren gennem fotosyntese . Det vurderes at afskovning i troperne alene står for 20 procent af den globale udledning af drivhusgasser . Ifølge IPCC er afskovning globalt set skyld i næsten en tredjedel af af den menneskeskabte udledning af drivhusgasser. Når en skov ryddes reduceres jordens evne til at binde kulstof også, ligesom afskovning også går ud over biodiversiteten , eftersom dyr- og …
 3. Respiration

  … fjernet fra atmosfæren ved planternes fotosyntese . Der er altså tale om et lukket system, hvor atmosfærens CO 2 -indhold ikke ændres, ligegyldigt hvor meget der kommer fra respiration. En ændring i brugen af land, for eksempel ved rydning af skov, kan dog potentielt forstyrre balancen. Afbrænding af olie er en anden sag, dette øger mængden af CO 2 i atmosfæren. Det skyldes, at tidsskalaen er meget længere end nogen organismes livstid. CO 2 som blev fjernet for millioner af år siden ved …
 4. Økosystem

 5. Indlandsisen

  … år ophobes sne svarende til omkring 600 km 3 is. Men tilføjelsen af is modsvares af et tab af is gennem afsmeltning og afbrækning (kælvning) fra kanterne. Den grønne ø Grønland har ikke altid været dækket af indlandsisen. Øen har også været dækket af skov og græs. Resultater fra sedimentundersøgelser i det nordlige Grønland antyder, at øen var fri for is for omkring 2,4 millioner år siden. Der er nogen usikkerhed om, hvilke faktorer der forårsagede overgangen fra et hovedsageligt isfrit Grønland …
 6. Biomasse

  … når træer fældes for at bruge træet som biomasse og der ikke planets ny skov for at erstatte den gamle. Biomasse er særligt effektiv mod global opvarmning når den bruges i kraftværker til produktion af elektricitet. Det er fordi den relative mængde metan i forhold til CO 2 i udledninger fra kraftværker er lavere end når biomasse rådner i naturen. Metan er en kraftigere drivhusgas end CO 2 - så jo lavere andel af metan, jo bedre. … Biomasse …
 7. COP26

  … For første gang i en klimaaftale fra et COP blev fossile brændsler nævnt specifikt. I Glasgowaftalen lyder det således, at landene skal styrke indsatsen for at nedtrappe brugen af kulkraft og ineffektive subsidier af fossile brændstoffer. Bremse skovrydning: Ledere fra 137 lande, heriblandt Danmark, lover at stoppe og vende tabet af skov inden 2030. Bidrag til tilpasning: Opfordring til de rige lande om i år 2025 via den såkaldte ’ Adaptation Fund’ at have fordoblet deres støtte til fattige landes tilpasning til global opvarmning og reduktion af udledning. Allerede ved COP15 i …
 8. Landbrug

  … bliver meget høje og regnmængden svinder ind til nærmest ingenting, hjælper den ekstra CO 2 i atmosfæren ikke. Landbruget indvirker også på klimaet . Der er udledning af kuldioxid fra de maskiner, man bruger i landbruget, og kvæg udleder store mængder metan , der også er en kraftig drivhusgas . Landbrug fylder også meget, og når for eksempel skov fældes for at gøre plads til dyrkning af jorden, ændres albedoen og mindre sollys sendes tilbage ud i rummet, hvilket resulterer i stigende temperaturer. …