Biodiversitet

Variationen i dyre- og plantearter samt andre former for liv.

Ordet er en forkortelse for biologisk diversitet.

Biodiversitet kan måles for et givet økosystem eller for hele Jorden. Den kan være et mål for både artsrigdom, genetisk diversitet eller sågar økosystem diversitet.

Tre værdier bruges til at vurdere biodiversiteten for et givet området:

Artsrigdommen der ganske enkelt måler antallet af arter.

Simpson Index der tager højde for både antallet af arter og den relative mængde af hver art.

Shannon-Weaver Index inkluderer desuden antallet af individer af hver art sammen med det samlede antal arter og deres forekomst.

Biodiversitet kan bruges som et mål for sundheden af et biologisk system.

Jordens biodiversitet, som i dag udgøres af millioner af forskellige arter, er resultatet af næsten 3,5 milliarder års evolution.

Biodiversitet og klimaændring

Klimaændringer har før haft stor betydning for biodiversiteten, og global opvarmning vil også få en markant indflydelse på biodiversiteten i fremtiden. Selvom man har lavet modeller, der forsøger at simulere effekten af den globale opvarmning, men der er generelt enighed om, at disse endnu ikke er fuldt brugbare.

Der er dog allerede undersøgelser, som viser, at plantearter har skiftet deres udbredelse målt på breddegrad og højde som et svar på regionale klimaændringer.

Adskillige klimatiske faktorer har indflydelse på planter og dyr. For et plantesamfund kan et øget indhold af kuldioxid i atmosfæren ændre fordelingen og den relative betydning af de forskellige planter.

Når andre faktorer såsom temperatur og nedbør ændrer sig i et område, vil nogle arter ikke kunne tilpasse sig og er tvunget til i stedet at migrere eller uddø.

Der er to måder at håndtere den globale opvarmnings påvirkning af biodiversiteten. Den første er langsigtet, og har som mål at reducere den menneskeskabte udledning af drivhusgasser, primært ved at bruge mindre fossilt brændstof.

Den anden måde er at styrke biodiversiteten her og nu. Dette kan for eksempel gøres ved at oprette sammenhængende, beskyttede naturområder og korridorer, som gør det muligt for planter og dyr at migrere som et svar på klimaændringer.