Klimaordbog

Ordbog om klima. Klik på det enkelte ord for at få mere at vide om emnet. Vi har nu 98 opslag, og udbygger løbende med flere.

Absorption
Når sollys omdannes til varme i den nedre atmosfære og på jordoverfladen, kalder vi…
Aerosol
Partikler eller væskedråber spredt ud i en gas. Aerosoler finder man i…
Afskovning
Den systematiske og vedvarende fjernelse af træer eller buske fra et landområde.…
Albedo
Andelen af sollys et objekt eller materiale reflekterer. Albedo er udtryk for hvor…
Arktisk afsmeltning
Et fald i mængden af havis i Arktis og afsmeltningen af Grønlands indlandsis.…
Arktisk forstærkning
Også kaldt polarforstærkning. Mere udtalte klimaforandringer nær Nordpolen…
Atmosfære
De luftlag der omgiver en planet. Luftlagene i atmosfæren bliver holdt på plads af…
Biobrændsel
Brændstof lavet af biomasse. Biobrændsel kan være flydende, fast eller på gasform…
Biodiversitet
Variationen i dyre- og plantearter samt andre former for liv. Ordet er en…
Biomasse
Levende og nyligt dødt biologisk materiale. I forbindelse med klimaændring…
Biosfære
Summen af alle levende organismer på Jorden og stederne de lever. Biosfæren er en…
Bæredygtig udvikling
"En bæredygtig udvikling er en udvikling, som opfylder de nuværende behov, uden at…
Centre for Regional Change in the Earth System (CRES)
Centre for Regional Change in the Earth System (CRES) er et klimaforskningscenter…
CO2-afgift
En afgift der opkræves af en enkelt person, et firma eller en hel nation, der…
Conferences of the Parties (COP)
Årligt møde i forbindelse med Klimakonventionen (United Nations Framework…
COP25
Conference of the parties som afholdes i Santiago, Chile 2-13. december 2019. Forud…
COP26
Den 26. Climate Change Conference of the Parties (COP26) blev afholdt i Glasgow,…
Den termohaline cirkulation
Cirkulationen i oceanerne som drives af forskelle i salinitet (saltindhold) og…
Drivhuseffekt
Drivhusgasser i atmosfæren som holder på Jordens varme. Drivhuseffekten holder på…
Drivhusgas
Gas i atmosfæren som gør det sværere for Jordens varme at forsvinde ud i rummet.…
El Niño
I forbindelse med El Niño er vandtemperaturen i den centrale og østlige del af…
Emission
Udledning af et forurenende stof, normalt i gasform, i atmosfæren. I forbindelse…
Evapotranspiration
Den samlede fordampning fra jordoverfladen og planterne, som tilfører vanddamp til…
Fossilt brændstof
En energikilde som for eksempel olie, naturgas eller kul, der er dannet fra…
Fotosyntese
Processen hvorved nogle, fotosyntetiske, organismer udnytter energien i sollys til…
Generel cirkulationsmodel
De vigtigste dele af en klimamodel. Generel cirkulationsmodel, som ofte forkortes…
Glaciation
Dannelse og vækst af gletsjere. Glaciation bruges sommetider i stedet for istid som…
Gletsjer
En ismasse der er blevet så tung, at den ændrer form og langsomt begynder at bevæge…
Global nedkøling
Et globalt fald i temperaturen, der medfører glaciation. Jordens klima har altid…
Global opvarmning
Opvarmningen af havene og atmosfæren nær jordens overflade. Temperaturoptegnelser…
Golfstrøm
En varm havstrøm der strømmer ud af Den Mexikanske Golf og fortsætter op langs…
Greenland Ice Core Project
Et danskledet europæisk forskningsprojekt som havde til formål at skaffe…
Grøn omstilling
Strategier og tiltag der har til formål at begrænse eller helt afværge fremtidig…
Havniveau
Højden af havoverfladen i forhold til landjorden. Eustasi er betegnelsen for…
Hundredtusind-årsproblemet (100.000-årsproblemet)
Forskellen mellem den aktuelle gletsjerdannelse og den gletsjerdannelse man ville…
Hypotese
En videnskabelig hypotese er en formodet forklaring på et fænomen, som kan testes…
Indlandsisen
En iskappe der dækker omkring 80 procent af Grønland. Den største ismasse på den…
Industrielle revolution
Skiftet fra en økonomi drevet af manuelt arbejde og landbrug til en drevet af store…
Insolation
Sollys der rammer en overflade. Kaldes også solindstråling. Insolation udtrykkes…
IPCC - Intergovernmental Panel on Climate Change
FN's klimapanel som på baggrund af den nyeste videnskabelige litteratur med jævne…
Iskerne
En cylindrisk prøve af is, typisk fra iskapperne på Antarktis, i Grønland eller fra…
Istid
En tidsperiode hvor temperaturene er lave nok til at iskapper dannes og periodevis…
Jens Hesselbjerg Christensen
Jens Hesselbjerg Christensen er leder af Centre for Regional Change in the Earth…
Keelingkurven
En graf som viser atmosfærens stigende indhold af kuldioxid, CO2. Grafen er opkaldt…
Klima
Hvad er klima? Klimazoner Klimaets skiften hen over året Mennesket påvirker…
Klimaforsinkelse
Den forventede, fremtidige klimapåvirkning af nutidige aktiviteter. Kaldes på…
Klimakompensation
Kompensation for udledning af kuldioxid ved tilsvarende reduktion i udledning et…
Klimamodel
En matematisk beskrivelse af interaktionen mellem en planets atmosfære og dens…
Klimasensitivitet
Stigningen i temperatur som følge af en fordobling i indholdet af CO2 i atmosfæren…
Klimaskeptiker
En person eller organisation som ikke accepterer den videnskabelige konsensus om…
Klimatologi
Studiet af klima. I klimatologien studerer man atmosfæren, den termohaline…
Klimaændring
Ændring i globalt klima over lang tid. Klimaændringer måles i temperaturfald og…
Klimaaftryk
Et mål mængden af kuldioxid eller andre drivhusgasser der udledes ved menneskelig…
Kuldioxid (CO2)
Et molekyle der består af et kulstofatom og 2 oxygenatomer. Under normal temperatur…
Kuldioxid-ækvivalent
Omregningsfaktoren der viser effekten af en drivhusgas på den globale opvarmning…
Kulstofdræn
En proces eller materiale som fjerner kuldioxid fra atmosfæren. Havet er det…
Kulstofkredit
Bruges til at give virksomheder og lande mulighed for at kompensere for en…
Kulstofkredsløb
Bevægelsen af kulstof gennem biologiske, atmosfæriske, kemiske og geologiske…
Kulstofneutral
Når enkeltpersoner eller virksomheder ved hjælpe af klimakompensation opvejer deres…
Kvote
Mængden af drivhusgas som et land har lov til at udlede til atmosfæren inden for en…
Kvotehandel
Et system der har til formål at reducere den globale udledning af drivhusgasser ved…
Landbrug
Klima og vejr har altid været af stor betydning for landbruget. Med den voksende…
Menneskeskabt
Også kaldet antropogenisk. Noget der er skabt eller forårsaget af mennesker eller…
Metan
Metan er en drivhusgas som skabes både naturligt og af mennesker. Den kemiske…
Meteorologi
Studiet af atmosfæren og mere specifikt vejret, hvilket omfatter studier af…
Migration
Når dyr eller mennesker flytter sig fra et området til et andet. Normalt sker…
Milanković-cykler
De cykliske ændringer i klimaet, som skyldes variationer i Jordens rotation og…
Naturlige klimasvingninger
Naturlige tilbagevendende udsving i klimaet. I naturvidenskabens verden henviser en…
Nedbør
Kondensation af atmosfærisk vanddamp, som returnerer til Jordens overflade.…
Negativ feedback
Når en ændring i et system leder til en proces som reducerer omfanget af den…
Ozon
Et molekyle opbygget af tre oxygen-atomer, også kaldet trioxygen, O3. Ozon - et…
Ozonlag
Et lag i atmosfæren rigt på ozon, som forhindrer ultraviolette stråler i at ramme…
Palæoklimatologi
Studiet af fortidige klimaforhold på Jorden. Viden om fortidige klimaændringer, og…
Permafrost
Jord eller klippe som er konstant frosset i en periode på mindst to år. Permafrost…
Polarby (Lovelock Retreats)
En by bygget til at huse de sidste overlevende efter en katastrofal global…
Pollenanalyse
Studiet af plantepollen, fossilt eller levende, for at identificere…
Positiv feedback
Når en ændring i et systems tilstand, for eksempel klimaet, fører til yderligere og…
Påvirkning
Ekstern faktor der påvirker klimaet eller en klimamodel. Kaldes for forcing på…
Respiration
Processen hvorved celler i levende organismer skaffer energi ved at nedbryde…
Skyfeedback
Et negativt feedback eller et positivt feedback hvor en temperaturstigning giver…
Solaktivitet
Mængden af stråling fra Solen. Solen forandrer sig med tiden, og selvom nogle af…
Sollys
I daglig tale en betegnelse for den synlige del af Solens elektromagnetiske…
Solplet
Område på Solen som ser mørkt ud, fordi det er koldere end resten af overfladen.…
Stern-rapporten
Stern-rapporten er en undersøgelse af klimaforandringernes økonomiske konsekvenser…
Temperatur
Et mål for et systems indre energi. Der er tre standarder for temperaturskalaer;…
Temperaturoptegnelser
Et datasæt af temperaturmålinger som strækker sig over et vist tidsrum. Bruges til…
Tilpasning
Den proces hvorved en organisme følger de forandringer, der sker i det omgivende…
Tilpasning til global opvarmning
Handlinger og strategier der sigter mod at minimere den effekt de skadelige…
Tærskelværdi
Et kritisk punkt, hvor selv en lille yderligere stigning i for eksempel temperatur…
United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC)
En FN-konvention, også ofte kaldet Klimakonventionen, udarbejdet i Rio de Janeiro i…
Vanddamp
Vand i gasform. Vand findes i tre former: Is, væske, og damp. Skyer og tåge er ikke…
Vandkredsløb
Beskriver vandets kredsløb på Jorden gennem en række af tilstande og stadier. Vand…
Varmeø
Et område med bymæssig bebyggelse som er varmere end det omkringliggende landskab.…
Vedvarende energi
Energikilder som fornys naturligt. Set i forhold til menneskets tidsskala, er…
Videnskabelig konsensus
En general enighed i det videnskabelige samfund vedrørende et bestemt emne.…
Vulkanaktivitet
Fortidige, nutidige og fremtidige vulkanudbrud. En vulkan kan være aktiv, i ro…
Økosystem
Et samfund af planter, dyr og mikroorganismer, samt det (ikke-levende) miljø disse…
Årscyklus
Årstidernes skiften hen over et år kaldes en årscyklus. Hvis der ikke var…