Klimaaftryk

Et mål mængden af kuldioxid eller andre drivhusgasser der udledes ved menneskelig aktivitet eller ophobes over en fuld livscyklus af et produkt eller service.

Normalt måles klimaaftryk i tons kuldioxid-ækvivalent.

Når det gælder et produkt, inkluderer klimaaftrykket alle trin i udviklingen, produktionen, transport og bortskaffelse, som medfører emission af kuldioxid. Både direkte og indirekte emission medregnes i klimaaftrykket. Et eksempel på direkte emission er den drivhusgas, som udledes i forbindelse med produktionen. Indirekte emission kan for eksempel være udledningen af drivhusgas, der sker ved transport af produktet fra fabrikken frem til kunden.

Menneskelig aktivitet, som har et klimaaftryk, inkluderer alle former for transport drevet af fossilt brændstof eller elektricitet fra ikke-vedvarende energikilder. Faktisk kan man i princippet medregne en persons udånding af CO2 til atmosfæren. Udregner man klimaaftrykket for en person, angives det normalt per år.

Den primære måde den menneskeskabte globale opvarmning kan afbødes på, er ved at mindske klimaaftrykket. Eftersom det er umuligt slet ikke at have et klimaaftryk, vælger nogle personer og firmaer at kompensere for deres klimaaftryk ved at støtte en reduktion i udledningen af drivhusgasser andre steder eller ved at bidrage til projekter, der fungerer som kulstofdræn.