Tilpasning til global opvarmning

Handlinger og strategier der sigter mod at minimere den effekt de skadelige konsekvenser af global opvarmning vil få på mennesker og natur. Selv hvis menneskeheden gør sit bedste for at afbøde global opvarmning ved at reducere udledningen af drivhusgasser, vil temperaturen stige, og det er derfor en god ide at være på forkant og forberede sig på ændringerne.

Mennesker og andre levende organismer har altid skullet tilpasse sig forandringer i det omgivende fysiske miljø, men de ændringer, man forventer som konsekvens af menneskeskabt global opvarmning er voldsommere og på en større skala end noget andet i Jordens nyere historie.

Omfanget og størrelsen af klimaændringerne betyder, at planlægning er en nødvendighed. Det gælder i særlig grad for de mest udsatte regioner. En vigtig del af tilpasning til global opvarmning er derfor at identificere de sårbare steder. At vurdere klimafølsomhed er også en central ting.

Langt størstedelen af de overvejelser, der gøres i forbindelse med tilpasning til global opvarmning, handler om de negative konsekvenser, men tilpasning kan også bruges som en strategi til at forstærke nogle af de positive konsekvenser, der er ved global opvarmning. I nogle lande tilpasser landmænd sig klimaforandringerne ved at skifte til afgrøder, der har større udbytte, men som ikke tidligere var mulige på de steder, fordi de kræver et varmere klima.

I det hele taget er landbrug og fødevare produktion et område, der arbejdes meget på at tilpasse, da det er meget følsomt overfor ændringer i temperaturer. Man arbejder på at udvikle afgrøder, der er mere tørketolerante og infrastruktur til kunstig vanding i områder, hvor klimaet bliver tørrere. Et andet oplagt eksempel på en tilpasning er kystbeskyttelse i regioner, der er udsatte for ændringer i havniveauet.

Klimaændringer rammer ikke lige hårdt over hele verden. Meget ofte er det de regioner, hvor der ligger mange fattige lande, der vil blive påvirket mest negativt af klimaændringer. Derfor er tilpasningerne af specielt vigtige for den fattigere del af verden. Hvad dyr og planter angår, arbejder man med dyre- og plantelivsmanagement. Ideen er at skabe habitater og korridorer, der skal hjælpe dyrene og planterne med at migrere efterhånden som klimaet ændrer sig.

Det danske klimaforskningscenter CRES arbejder med tilpasninger til klimaforandringer.