Klimaforandringer

Klimaforandringer - hvad er årsagerne og hvad kan vi gøre ved det.

Et af tidens store spørgsmål handler om klimaets og dets udvikling over tid. Og naturligvis om menneskelig aktivitet påvirker klimaet.

Siden industrialiseringen er vi dels blevet mange, mange flere mennesker på Jorden, og dels har den teknologiske udvikling gjort os i stand til at bruge meget mere energi på grund af diverse maskiners forbrug af brændstof.

Det har både sikret os nogle historisk gode levevilkår med varme boliger, også om vinteren, og muligheder for at rejse rundt og besøge fjerne egne. Vi har isoleret og selv mere fra naturen på godt og ondt.

Til gengæld påvirker vores tilstedeværelse naturen mere end tilfældet var det befolkningstallet var mikroskopisk sammenlignet med i dag. Vores energiforbrug er vokset så meget, og vi er nu så mange mennesker at det er relevant at så på menneskeskabte klimaforandringer. Men først skal vi have defineret klimaforandringer.

Definition på klimaforandringer

Klimaforandringer er ændring i klimaet over tid. Klimaet har naturligvis altid ændret sig, men når vi taler om klimaforandringer i dag, så hentyder vi typisk til at klimaet nu ændrer sig i et højere tempo end det tidligere typisk gjorde op gennem Jordens lange historie.

Derfor er definitonen på, og den daglige forståelse af, ordet 'klimaforandringer' tæt knyttet til menneskeskabt klimaændring. Altså en klimaændring som konsekvens af menneskelig aktivitet her på kloden.

Det korrekte navn for klimaforandringer er egentligt klimaændring. Men i dag er ordet klimaforandringer mere udbredt. Uanset om man bruger det ene eller det andet ord, så handler det om klimaet - og hvordan dette ændrer sig over tid.

Årsager til klimaforandringer

Der er mange naturlige og menneskeskabte årsager til klimaforandringer. I det hele taget er klimaet en kompliceret størrelse som påvirkes af et stort antal faktorer. Du kan læse om de mange forskellige årsager til klimaforandringer her på Klimaleksikon.

Videnskabsfolk bliver med tiden klogere på årsagerne til klimaforandringer og kan tegne et stadigt mere præcist billede af dette komplekse problem. Følg godt med, for der kommer hele tiden ny viden frem og billedet af klimaforandringer forandrer sig også med tiden. Og det gør de relative bidrag for naturlige og menneskeskabte kilder til klimaforandring også.

Smeltevandsflod på Grønlands indlandsis. Det ferske smeltevand, som løber ud i havet, kan måske på sigt forstyrre den termohaline cirkulation.

Klimaændring

Ændring i globalt klima over lang tid. Klimaændringer måles i temperaturfald og temperaturstigninger i atmosfæren. I nogle perioder kan temperatursvingningerne være ret små, mens de i andre perioder kan være kraftige.

Klima

Klima er det gennemsnitlige vejr over en længere periode, normalt 30 år.

Landbrug

Klima og vejr har altid været af stor betydning for landbruget. Med den voksende befolkning tyder noget nu på, at landruget også spiller en rolle i klimaforandringerne.

Fotosyntese

Processen hvorved nogle, fotosyntetiske, organismer udnytter energien i sollys til at producere sukkerstoffer.

Tilpasning til global opvarmning

Handlinger og strategier der sigter mod at minimere den effekt de skadelige konsekvenser af global opvarmning vil få på mennesker og natur.

Stern-rapporten

Stern-rapporten er en undersøgelse af klimaforandringernes økonomiske konsekvenser. Rapporten, som udkom i 2006, blev udarbejdet af et hold ledet af den tidligere cheføkonom i Verdensbanken Sir Nicholas Stern på bestilling af den britiske regering.

Temperaturoptegnelser

Et datasæt af temperaturmålinger som strækker sig over et vist tidsrum. Bruges til at vise fortidige klimaforandringer. Pålidelige temperaturoptegnelser er afgørende for klimaforskning. Men faktiske temperaturaflæsninger er kun foretaget siden det 19. århundrede.

Klimaændring

Ændring i globalt klima over lang tid. Klimaændringer måles i temperaturfald og temperaturstigninger i atmosfæren. I nogle perioder kan temperatursvingningerne være ret små, mens de i andre perioder kan være kraftige.